بعد از ثبت نام ورکشاپ

ثبت نامت با موفقیت انجام شد.

آدرس صفحه پایین رو حتما ذخیره کن و روز جمعه واردش شو:

https://havinschool.com/courses/workshop/lesson/ورود-به-صفحه-برگزاری-ورکشاپ/