سبد خرید
پیش فاکتور
پرداخت
نمایش
قسط اول دوره جامع “ضربدر ۱۰”
ثبت نام اقساطی
قسط اول دوره جامع “ضربدر ۱۰”
قیمت دوره:
۱۳۵۰۰۰۰تومان
۵%۱۴۲۵۰۰۰
قسط اول دوره جامع ضربدر ۱۰
توضیحات: با پرداخت قسط اول به مبلغ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان یک چهارم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط دوم به مبلغ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان دو چهارم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط سوم به مبلغ ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان سه چهارم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط چهارم به مبلغ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان همه درس‌های دوره برات فعال میشه.
راه های ارتباطی
راه های ارتباطی
تماس بگیریم؟