سبد خرید
پیش فاکتور
پرداخت
نمایش
قسط اول بوت کمپ سواد مالی
ثبت نام اقساطی
قسط اول بوت کمپ سواد مالی
قیمت دوره:
۷۷۶۰۰۰تومان
۵%۸۱۷۰۰۰
قسط اول بوت کمپ سواد مالی
توضیحات: با پرداخت قسط اول به مبلغ ۷۷۶ هزار تومان یک چهارم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط دوم به مبلغ ۷۷۶ هزار تومان دو چهارم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط سوم به مبلغ ۷۷۶ هزار تومان سه چهارم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط چهارم به مبلغ ۷۷۶ هزار تومان همه درس‌های دوره برات فعال میشه.
راه های ارتباطی
راه های ارتباطی
تماس بگیریم؟