سبد خرید
پیش فاکتور
پرداخت
نمایش
قسط اول بوت کمپ سواد مالی
ثبت نام اقساطی
قسط اول بوت کمپ سواد مالی
قیمت دوره:
۷۵۹۰۰۰تومان
۷%۸۱۷۰۰۰
قسط اول بوت کمپ سواد مالی
توضیحات: با پرداخت قسط اول به مبلغ ۷۵۹ هزار تومان یک چهارم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط دوم به مبلغ ۷۵۹ هزار تومان دو چهارم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط سوم به مبلغ ۷۵۹ هزار تومان سه چهارم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط چهارم به مبلغ ۷۵۹ هزار تومان همه درس‌های دوره برات فعال میشه.
راه های ارتباطی
راه های ارتباطی
تماس بگیریم؟