سبد خرید
پیش فاکتور
پرداخت
نمایش
قسط اول مدیریت اضطراب
ثبت نام اقساطی
قسط اول مدیریت اضطراب
قیمت دوره:
۱۱۰۰۰۰۰تومان
۸%۱۲۰۰۰۰۰
قسط اول مدیریت اضطراب
توضیحات: با پرداخت قسط اول به مبلغ ۱میلیون ۱۰۰هزار تومان یک سوم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط دوم به مبلغ ۱میلیون ۱۰۰هزار تومان دو سوم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط سوم به مبلغ ۱میلیون ۱۰۰هزار تومان همه درس‌های دوره برات فعال میشه.
راه های ارتباطی
راه های ارتباطی
تماس بگیریم؟